Συχνές ερωτήσεις

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 kWp
σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

1. Τί είναι το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων
ισχύος έως 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις και για πόσο χρονικό διάστημα θα
ισχύει;
Είναι Ειδικό Πρόγραμμα (στο εξής Πρόγραμμα) για την ενίσχυση της εγκατάστασης
Φ/Β Συστημάτων ισχύος μέχρι 10kWp σε νόμιμα υφιστάμενες κτιριακές
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή τη στέγαση πολύ μικρών
επιχειρήσεων.
Η ισχύς του Προγράμματος είναι από 01.07.2009 έως 31.12.2019.
2. Ποιά είναι η έννοια της χορηγούμενης «ενίσχυσης» του Προγράμματος;
Η «ενίσχυση» χορηγείται με τη μορφή της επιδότησης της παραγόμενης kWp (για
γρήγορη απόσβεση επένδυσης και απόδοση επιπλέον εισοδήματος στον ιδιοκτήτη
του ακινήτου), με σκοπό την συμμετοχή κατά το δυνατό περισσότερων πολιτών στην
επίτευξη του εθνικού στόχου συμμετοχής των Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση
ενέργειας στο 20% το έτος 2020.
3. Σε ποιές περιοχές εφαρμόζεται το Πρόγραμμα;
Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη την Επικράτεια, με την εξής διαφοροποίηση:
– Στην ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά και την Κρήτη, η
μέγιστη ισχύς των Φ/Β Συστημάτων ανά εγκατάσταση μπορεί να φθάνει τα 10kWp
– Για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η μέγιστη ισχύς των Φ/Β Συστημάτων ανά
εγκατάσταση φθάνει τα 5kWp.
4. Πώς αντιμετωπίζονται οι αιτήσεις σύνδεσης από την ΔΕΗ ΑΕ;
Οι αιτήσεις για Φ/Β Συστήματα του Ειδικού Προγράμματος για κτιριακές
εγκαταστάσεις ισχύος μέχρι 10kWp, διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα βάσει των
προβλέψεων του ν.3851/2010 (ΦΕΚ 1079/Β/2009) παράλληλα με την εξέταση
λοιπών αιτημάτων, όπως αναφέρονται στην εγκύκλιο «Διευκρινίσεις σχετικά με την
προτεραιότητα εξέτασης αιτημάτων για τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης από τον
αρμόδιο διαχειριστή δικτύου», της Υπουργού ΠΕΚΑ (28135/27.12.2010).
Το Φ/Β Σύστημα συνδέεται στο Δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης και η ΔΕΗ Α.Ε. δίνει
Προσφορές Σύνδεσης στις περιπτώσεις που υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο ισχύος.
Ειδικότερα στα Διασυνδεδεμένα νησιά, παραλαβή αιτήσεων γίνεται καταρχήν μέχρι
την κάλυψη του περιθωρίου ισχύος για κάθε νησί, όπου συνυπολογίζεται το σύνολο
των αιτημάτων για Φ/Β σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος και των εγκαταστάσεων
επί εδάφους. Δεδομένου ότι οι Προσφορές Σύνδεσης έχουν συγκεκριμένη διάρκεια,
μετά την άπρακτη παρέλευση αυτής θα αποδεσμεύεται ισχύς. Η ισχύς που
αποδεσμεύεται θα αποδίδεται στη συνέχεια, κατά απόλυτη προτεραιότητα, σε
αιτήσεις του προγράμματος.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των αιτημάτων σύνδεσης
παρέχονται από τα γραφεία της έδρας των τοπικών υπηρεσιών δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε.
(Περιοχές ΔΕΗ).
5. Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα;
Το Πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες Δικαιούχων, με την
προϋπόθεση να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το Φ/Β
Σύστημα:
– Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες
– Φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές
επιχειρήσεις,
– Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
– Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Σημειώνεται ότι, το δικαίωμα εγκατάστασης Φ/Β Συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τη χρήση του οποίου έχει
αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στο διαχειριστή, μετά από
συναίνεση του κυρίου του κτιρίου.
6. Πώς ορίζεται η «πολύ μικρή επιχείρηση»;
Ως «πολύ μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους
από 10 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ, [Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής,
της 6ης Μαΐου 2003, Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].
7. Ποιά είναι η έννοια του όρου «κατοικία» που αναφέρεται στο Πρόγραμμα;
Ως «κατοικία» εννοείται το κτίριο της μόνιμης διαμονής του ενδιαφερόμενου. Μπορεί
επιπλέον να εγκατασταθεί Φ/Β Σύστημα (στο πλαίσιο του Προγράμματος) και στην
εξοχική κατοικία.
8. Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε υπάρχουσες κατοικίες ή και σε όσες
πρόκειται να κατασκευαστούν;
Το Πρόγραμμα αφορά σε ήδη υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις και όχι σε
κατασκευές που πρόκειται να υλοποιηθούν.
Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, για την σύνδεση που πραγματοποιεί η
ΔΕΗ ΑΕ ως Διαχειριστής του Δικτύου, γίνεται χρήση της παροχής μέσω της οποίας
τροφοδοτούνται οι καταναλώσεις της ιδιοκτησίας του κυρίου όπου εγκαθίσταται το
Φ/Β Σύστημα, όταν αυτό είναι τεχνικά δυνατό. Σε κάθε περίπτωση, η σύνδεση
αντιστοιχεί σε υφιστάμενο αριθμό παροχής της ιδιοκτησίας του κυρίου του Φ/Β
Συστήματος.
9. Υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα;
Ναι και είναι οι εξής:
A. Η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του
κυρίου του Φ/Β Συστήματος στο κτίριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται.
B. Η κάλυψη μέρους των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας
του κυρίου του Φ/Β συστήματος με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ενδεικτικά ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες), εφόσον αυτή χρησιμοποιείται για
κατοικία.
10. Το Ειδικό πρόγραμμα έχει εφαρμογή σε εκτός σχεδίου κτιριακές εγκαταστάσεις;

Το Ειδικό Πρόγραμμα αφορά σε εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων σε κτιριακές
εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές και οικισμούς αλλά και σε
εκτός σχεδίου περιοχές, αρκεί να τηρούνται σε κάθε περίπτωση οι σχετικές διατάξεις.
11. Ποιά είναι τα σημεία του κτιρίου στα οποία μπορεί να τοποθετηθεί Φ/Β Σύστημα;
Σε κτίρια, η κατασκευή των οποίων έχει ακολουθήσει τους όρους των Πολεοδομικών
Κανονισμών, μπορούν να τοποθετηθούν Φ/Β Συστήματα στα ακόλουθα σημεία:
– δώμα ή στέγη κτιρίου,
– στέγαστρα βεραντών,
– προσόψεις κτιρίου,
– σκίαστρα,
– βοηθητικοί χώροι κτιρίου.
12. Μπορεί στο πλαίσιο του Προγράμματος να τοποθετηθεί Φ/Β Σύστημα σε
πέργολες, τέντες ή γενικότερα κινητά στοιχεία οικοδομής;
Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος τα Φ/Β Συστήματα τοποθετούνται σε
σταθερά και συγκεκριμένα σημεία των κτιρίων. Στις πέργκολες ως κατασκευές
στήριξης των φυτών και μόνο και στις τέντες ως μη σταθερές κατασκευές, δεν
επιτρέπεται η επικάλυψη από οποιοδήποτε υλικό μόνιμο ή προσωρινό (σχετική
εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 54435/ΕΓΚ.39/1998).
13. Τι ισχύει για τους κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους κτιρίων, πχ. δώματα
(ταράτσες) πολυκατοικιών;
Σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο
Φ/Β Συστήματος.
Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν οι κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών
εκπροσωπούμενοι από το διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων
ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου
χώρου από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η συμφωνία του
συνόλου των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με πρακτικό ομόφωνης απόφασης
της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του
κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.
14. Ποιός θεωρείται κύριος Φ/Β Συστήματος σε κατοικία αυτός που έχει την ψιλή
κυριότητα ή αυτός που έχει την επικαρπία του κτιρίου;
Με βάση το Αστικό Δίκαιο για τη «χρήση & κάρπωση ακινήτου», κύριος του κτιρίου
θεωρείται ο επικαρπωτής κατά συνέπεια, αίτηση για εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος
στο Πρόγραμμα, μπορεί να γίνει μόνο από αυτόν.
15. Επιτρέπεται η τοποθέτηση Φ/Β Συστήματος από τον κύριο κτιρίου το οποίο νοικιάζει σε πολύ μικρή επιχείρηση για την στέγασή της;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος, η μικρή ισχύς των Φ/Β Συστημάτων
εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη ενέργεια αντιστοιχεί σε αυτή που απαιτείται για την
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του Φ/Β συστήματος.
Πρόθεση δηλαδή του Προγράμματος είναι οι ενδιαφερόμενοι (κύριοι των κτιρίων) με
απλές σχετικά διαδικασίες, να μπορούν να παράγουν με ευνοϊκούς όρους την
ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την λειτουργία των κατοικιών που διαμένουν ή
πολύ μικρών επιχειρήσεων που διαθέτουν.
Κατά συνέπεια το Φ/Β Σύστημα επιτρέπεται να τοποθετηθεί από τον κύριο του
κτιρίου μόνο εάν διαμένει ο ίδιος ή στεγάζει την πολύ μικρή επιχείρησή του, σε αυτό.
16. Πολύ μικρή επιχείρηση στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο επί οικοπέδου το οποίο έχει
μισθώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιτρέπεται η τοποθέτηση Φ/Β Συστήματος
από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης;
Ναι. Τα οφέλη του προγράμματος πρέπει να καρπωθεί ο κύριος του συγκεκριμένου
κτιρίου, δηλαδή η μικρή επιχείρηση-χρήστης του κτιρίου. Πιθανότατα στην
περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής θα ζητήσει τεκμηρίωση της διάρκειας χρήσης του
κτιρίου για την απαραίτητη χρονική περίοδο της Σύμβασης Συμψηφισμού.
17. Ποιά έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στην ΔΕΗ ΑΕ για την Σύνδεση στο
δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης;
Η υποβολή του αιτήματος για Σύνδεση στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης γίνεται
προς το γραφείο της έδρας της τοπικής Υπηρεσίας Δικτύου της ΔΕΗ ΑΕ (Περιοχές
ΔΕΗ).
Το έντυπο αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΕ και περιλαμβάνει
κατ’ ελάχιστον, τα εξής:
i. στοιχεία του κυρίου του ΦΒ,
ii. στοιχεία της εγκατάστασης,
iii. στοιχεία των ΦΒ πλαισίων και του αντιστροφέα, καθώς και λοιπά τεχνικά στοιχεία
για την εγκατάσταση και την λειτουργία, υπεύθυνες δηλώσεις ότι πληρούνται οι
ειδικές προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα (ερώτηση 9, σημεία β και γ). Τέλος,
στην περίπτωση εγκατάστασης Συστήματος σε κτίριο όπου στεγάζεται πολύ μικρή
επιχείρηση, δήλωση στοιχείων που αποδεικνύει την ιδιότητά της αυτή.
18. Ποιός επιβαρύνεται με το κόστος Σύνδεσης στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης;
Για την σύνδεση που πραγματοποιεί η ΔΕΗ ΑΕ ως Διαχειριστής του Δικτύου, γίνεται
χρήση της παροχής μέσω της οποίας τροφοδοτούνται οι καταναλώσεις της
ιδιοκτησίας του κυρίου όπου εγκαθίσταται το Φ/Β Σύστημα, όταν αυτό είναι τεχνικά
δυνατό.
Η Προσφορά Σύνδεσης περιλαμβάνει την περιγραφή και τεκμηριωμένο το κόστος
υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων σύνδεσης, δαπάνη η οποία βαρύνει τον
ενδιαφερόμενο εγκατάστασης του Φ/Β Συστήματος.
19. Ποιά τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν προκειμένου
να υπογραφεί η Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του κυρίου του Συστήματος και του
Διαχειριστή του Δικτύου;

Για την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο
στον Διαχειριστή του δικτύου ή σε άλλο Προμηθευτή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών και εκπόνησης της μελέτης εγκατάστασης και
ενεργειακής απόδοσης των Φ/Β Συστημάτων στον Διαχειριστή του δικτύου ή σε άλλο
Προμηθευτή που ηλεκτροδοτεί το κτίριο όπου εγκαθίσταται το Φ/Β Σύστημα, η οποία
υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και τον επιβλέποντα για την εγκατάσταση
μηχανικό και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης που τους καθιστά υπεύθυνους κατά
νόμο για την τήρηση των όρων της απόφασης για το Πρόγραμμα,
ii. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.). Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η
γνωμοδότηση της Ε.Π.Α.Ε., αυτή κατατίθεται μαζί με το έγγραφο γνωστοποίησης
εργασιών.
Αναφορικά με την γνωμοδότηση της Ε.Π.Α.Ε. παρακαλούμε συμβουλευτείτε το άρθρο
5 της Τροποποιητικής Α.Υ 9154/28.2.2011, «Όροι και τη διαδικασία εγκατάστασης σε
χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους,
ιστορικά τμήματα πόλεων και διατηρητέα κτίρια που προστατεύονται ως προς την
αρχιτεκτονική και πολεοδομική μορφολογία από ειδικά διατάγματα».
Ισχύουν τα ακόλουθα: 1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΦΒ και ηλιακών συστημάτων
ψύξης και θέρμανσης χώρου μετά από έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας α) σε
χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά τμήματα πόλεων και
διατηρητέα κτίρια, εφόσον δεν απαγορεύεται η εγκατάστασή τους από τα σχετικά
διατάγματα και αποφάσεις προστασίας τους και υπό τον όρο ότι τοποθετούνται στους
ακάλυπτους χώρους των κτιρίων και σε σημεία μη ορατά από κοινόχρηστους χώρους
και β) σε περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, εφόσον δεν απαγορεύεται η
εγκατάστασή τους από τη σχετική νομοθεσία προστασίας και εναρμονίζονται κατά το
δυνατόν οι εγκαταστάσεις με τον περιβάλλοντα χώρο. Για την κατά τα ως άνω
εγκατάσταση δεν επιτρέπεται η διάνοιξη νέων ή η διαπλάτυνση υφιστάμενων οδών.
2. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής
Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.). Η Ε.Π.Α.Ε. ελέγχει την τήρηση
των προϋποθέσεων της παραγράφου 1, την ένταξη των εγκαταστάσεων τους στον
χώρο, καθώς και την εναρμόνισή τους με το τοπίο. Στις περιπτώσεις που απαιτείται
έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
υποβάλλεται σκαρίφημα του χώρου τοποθέτησης των ΦΒστοιχείων και φωτογραφική
τεκμηρίωση.
20. Ποιά τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν για την
ενεργοποίηση της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος;
Για την ενεργοποίηση της Σύνδεσης υποβάλλεται σχετική αίτηση στον Διαχειριστή
του δικτύου και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. αντίγραφο της Σύμβασης Συμψηφισμού,
ii. υπεύθυνη δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας για τη συνολική
εγκατάσταση, με συνημμένα: τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του
φαινομένου της νησιδοποίησης και μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της
εγκατάστασης, στην οποία θα αναφέρονται οι ρυθμίσεις των ορίων τάσεως και
συχνότητας στην έξοδο του αντιστροφέα.
iii. υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας του ΦΒ δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις που δηλώθηκαν ανωτέρω
στο σημείο ii.

21. Ποιά η διάρκεια της Σύμβασης Συμψηφισμού που συνάπτεται μεταξύ του κυρίου
του Φ/Β Συστήματος και του Προμηθευτή;
Η Σύμβαση Συμψηφισμού για Φ/Β Σύστημα (εφεξής Σύμβαση Συμψηφισμού)
συνάπτεται μεταξύ κυρίου του Φ/Β και του Προμηθευτή, για είκοσι πέντε (25) έτη, με
έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος.
Η εν λόγω Σύμβαση συνομολογείται με σταθερή τιμή αναφοράς και αντιστοιχεί στο
έτος που αυτή συνάπτεται, υπό την προϋπόθεση ενεργοποίησης της σύνδεσης του
Φ/Β Συστήματος εντός έξι (6) μηνών από τη σύναψη της Σύμβασης Συμψηφισμού.
Σε αντίθετη περίπτωση, ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο
έτος που πραγματοποιείται η ενεργοποίηση της σύνδεσης του Φ/Β Συστήματος.
22. Ποιά η τιμή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από την λειτουργία του Φ/Β
Συστήματος;
Η τιμή της παραγόμενης από το Φ/Β Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο
δίκτυο ορίζεται σε 0,55 Ευρώ/kWh για τις Συμβάσεις Συμψηφισμού που συνάπτονται
τα έτη 2009, 2010, 2011.
Η τιμή μειώνεται κατά 5% ετησίως για τις Συμβάσεις Συμψηφισμού που συνάπτονται
το διάστημα από 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2019.
Η τιμή στην οποία συνομολογείται η Σύμβαση Συμψηφισμού αναπροσαρμόζεται κάθε
έτος, κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους,
όπως αυτός καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος ή τον
εκάστοτε αρμόδιο φορέα. Αν η τιμή που προκύπτει με την ανωτέρω
αναπροσαρμογή, είναι μικρότερη της μέσης Οριακής Τιμής του Συστήματος, όπως
αυτή διαμορφώνεται κατά το προηγούμενο έτος, προσαυξημένης κατά 40%, η
τιμολόγηση γίνεται με βάση τη μέση Οριακή Τιμή του Συστήματος του προηγούμενου
έτους, προσαυξημένη κατά τον αντίστοιχο ως άνω συντελεστή.

Από 1/2/2012 έγινε αναδιάρθρωση των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά.

23. Πώς γίνεται ο λογιστικός συμψηφισμός της αξίας της παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας;
Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την
καταμέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται. Η πίστωση της παραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί τους κύκλους χρέωσης της καταναλισκόμενης. Η
εκκαθάριση γίνεται από τον Προμηθευτή, ο οποίος για το σκοπό αυτό καταχωρεί στο
λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του κυρίου του Φ/Β Συστήματος
σχετική πιστωτική εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή ο εν λόγω λογαριασμός επέχει
θέση τιμολογίου αγοράς για την ενέργεια που διατίθεται από τον κύριο του Φ/Β
Συστήματος.
24. Επιτρέπεται η αλλαγή Προμηθευτή ηλεκτροδότησης των καταναλώσεων του
κτιρίου;
Ναι. Στην περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή, λήγει αυτοδικαίως η Σύμβαση
Συμψηφισμού με τον αρχικό Προμηθευτή και συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού
για το υπολειπόμενο εκ των είκοσι πέντε (25) ετών διάστημα μεταξύ κυρίου του Φ/Β
Συστήματος και του νέου Προμηθευτή, με τιμή, την τιμή αναφοράς της αρχικής
Σύμβασης.
25. Επιτρέπεται η μεταβολή στο πρόσωπο του κυρίου του Φ/Β Συστήματος;
Ναι. Στην περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του κυρίου του Φ/Β Συστήματος
λόγω μεταβίβασης της σχετικής ιδιοκτησίας του στο κτίριο όπου βρίσκεται

εγκατεστημένο το Φ/Β Σύστημα, ο νέος κύριος υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από τη
Σύμβαση Συμψηφισμού.
26. Υπάρχουν έγγραφα που θα πρέπει να προσκομιστούν στην Πολεοδομία από τον
κύριο του Φ/Β Συστήματος;
Προκειμένου να εφαρμοστεί το Πρόγραμμα εγκατάστασης Φ/Β Συστήματος, δεν
απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας ούτε έγκριση εργασιών δόμησης μικρής
κλίμακας.
Στην περίπτωση όμως που το κτίριο στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το Φ/Β
Σύστημα είναι διατηρητέο κτίριο ή βρίσκεται σε περιοχές που προστατεύονται ως
προς την αρχιτεκτονική και πολεοδομική μορφολογία από ειδικά διατάγματα
(χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί, περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους,
ιστορικά τμήματα πόλεων), τότε απαιτείται έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής
κλίμακας έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού
Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), η οποία κατατίθεται στο Διαχειριστή του Δικτύου μαζί με το
έγγραφο γνωστοποίησης εργασιών, (σχετική ερώτηση 19).
27. Πώς θα φορολογηθεί για την επένδυση ο κύριος του Φ/Β Συστήματος;
O κύριος του Φ/Β Συστήματος ισχύος έως 10kWp που τοποθετείται σε κτιριακή
εγκατάσταση, δεν υφίσταται φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της
παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο (σχετική νομοθετική ρύθμιση, άρθρο 36 ν.
3775/2009, ΦΕΚ Α 122).
H μικρή ισχύς των Φ/Β Συστημάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη ενέργεια
αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του
κυρίου του Φ/Β Συστήματος. Επίσης, με την έγχυση της παραγόμενης ενέργειας στο
Δίκτυο επιτυγχάνεται η καταγραφή της στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων διείσδυσης
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που τίθενται από τις Οδηγίες της ΕΕ.
28. Η πώληση του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος προς τον Προμηθευτή που
ηλεκτροδοτεί το κτίριο όπου εγκαθίσταται το ΦΒ Σύστημα είναι εμπορική ή μη πράξη;
Σύμφωνα με την ΑΠ 1078580/6637/491/Β0014, 6-8-2009 ερμηνευτική εγκύκλιο της
Γενικής Δ/νσης Φορολογίας και Γενικής Δ/νσης Φορολογικών Ελέγχων της Γενικής
Γραμματείας Φορολογίας και Φορολογικών θεμάτων, «… ο κύριος του Φ/Β
Συστήματος που εγκαθίσταται στις στέγες σπιτιών ή επαγγελματικών εγκαταστάσεων
μικρών επιχειρήσεων, δεν χαρακτηρίζεται ως επιτηδευματίας για τη δραστηριότητά
του αυτή και συνεπώς δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων-έκδοση στοιχείων και
γενικότερα δεν υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992, ΦΕΚ
Α 84) …» .
29. Ποιες υποχρεώσεις αναλαμβάνει μετά την λειτουργία ο κύριος του Φ/Β
Συστήματος;
Ο κύριος του Φ/Β Συστήματος, αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Να έχει συνάψει και να διατηρεί τη Σύμβαση Σύνδεσης και τη Σύμβαση
Προμήθειας που αναφέρεται στο όνομά του.
2. Να μην προβαίνει σε μεταβολές της ισχύος του Φ/Β Συστήματος, χωρίς
προηγούμενη ενημέρωση του Προμηθευτή.
3. Να μην παρεμβαίνει στην εγκατάσταση και λειτουργία του Φ/Β Συστήματος, πλην
των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.

4. Να ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον Προμηθευτή για οποιαδήποτε διακοπή της
λειτουργίας του Φ/Β Συστήματος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5)
ημερών, που δεν οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας.
5. Να ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον Προμηθευτή για κάθε θέμα που επηρεάζει
την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την παρούσα Σύμβαση.
30. Πόση επιφάνεια απαιτείται και ποιό το μέσο κόστος της επένδυσης εγκατάστασης
Φ/Β Συστημάτων;
Η απαραίτητη επιφάνεια και η τιμή εγκατάστασης των Φ/Β Συστημάτων εξαρτάται
από το διαθέσιμο χώρο του κτιρίου, την ισχύ του προς εγκατάσταση Συστήματος, την
τεχνολογία των πλαισίων που θα επιλεγούν, την ποιότητα αυτών και τις εγγυήσεις
που παρέχονται καθώς και τον τρόπο τοποθέτησης τους.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένα σύστημα 10 kWp μπορεί να τοποθετηθεί άνετα σε ένα
συνηθισμένο τύπο στέγης 80 τ.μ. ή ενός δώματος 150 τ.μ. Σημαντικό ρόλο για την
απόδοση του Συστήματος έχει ο προσανατολισμός και η κλίση με την οποία
τοποθετούνται τα πλαίσια.
Το κόστος διαμορφώνεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά της κατασκευής και την
διάρκεια της εγγύησης λειτουργίας των Συστημάτων. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί
κόστος μεταξύ 22 έως 30 χιλιάδων ευρώ.