Νέα

Αναδιάρθρωση των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά

Posted at 05/02/2012 | Categories : Νέα |

Από 1 Αυγούστου 2012

Οι εγγυημένες τιμές που ισχύουν είναι οι εξής:

α. Για έργα ίσα ή κάτω των 100 kW η τιμή μειώνεται από 305,6 ευρώ η μεγαβατώρα στα 225 ευρώ η μεγαβατώρα, δηλαδή μείωση 25,8%.

β. Για έργα άνω των 100 kW η τιμή μειώνεται από 271,64 ευρώ η μεγαβατώρα στα 180 ευρώ η μεγαβατώρα, μείωση κατά 33,73%.

γ. Για τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα, η τιμή από 470,25 ευρώ η μεγαβατώρα μειώνεται στα 250 ευρώ η μεγαβατώρα, δηλαδή μείωση 46,8%.

Συγκεκριμένα:

 ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ Φ/Β

«1. Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς πλην αυτών της περίπτωσης (γ) του πίνακα της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, γίνεται με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα σε €/MWh:

Διασυνδεδεμένο

Μη Διασυνδεδεμένο

Α

Β

Γ (ανεξαρτήτως ισχύος)

>100kW

100kW

2012 Αύγουστος

180,00

225,00

225,00

2013 Φεβρουάριος

171,90

214,88

214,88

2013 Αύγουστος

164,16

205,21

205,21

2014 Φεβρουάριος

156,78

195,97

195,97

2014 Αύγουστος

149,72

187,15

187,15

Για κάθε έτος ν από το 2015 και μετά

1,3xμΟΤΣν-1

1,4xμΟΤΣν-1

1,4xμΟΤΣν-1

μΟΤΣν-1: Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος ν-1.

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 αφορά σε:

α) Φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους, μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, δεν έχει υποβληθεί αίτηση με πλήρη φάκελο για σύναψη σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 27 Α του ν.3734/2009.

β) Φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους, μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, έχει υποβληθεί αίτηση με πλήρη φάκελο για σύναψη σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, και για τους οποίους η έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας, ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους, δεν γίνει εντός της προθεσμίας των δεκαοκτώ ή τριάντα έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης πώλησης, που τίθεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 27Α του ν.3734/2009»

 

ΓΙΑ ΣΤΕΓΕΣ

 

«3. Η τιμή της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο ορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

Μήνας / Έτος Tιμή (ευρώ/MWh)
Αύγουστος 2012

250,00

Φεβρουάριος 2013

238,75

Αύγουστος 2013

228,01

Φεβρουάριος 2014

217,75

Αύγουστος 2014

207,95

Φεβρουάριος 2015

198,59

Αύγουστος 2015

189,65

Φεβρουάριος 2016

181,12

Αύγουστος 2016

172,97

Φεβρουάριος 2017

165,18

Αύγουστος 2017

157,75

Φεβρουάριος 2018

150,65

Αύγουστος 2018

143,87

».

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής της τιμολόγησης

Οι τιμές του πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της απόφασης με θέμα «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β’ 1079/04.06.2009), όπως τροποποιείται με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 της παρούσας, αφορούν σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους, μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας δεν έχουν συναφθεί συμβάσεις συμψηφισμού, καθώς και σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους έχουν ήδη συναφθεί συμβάσεις συμψηφισμού εφόσον η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους δεν πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης συμψηφισμού.».